English French German Italian Portuguese Russian Spanish
You are here >
Fri 08 May 2009
เว็บบอร์ดสัตวแพทย์หางานสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยง
สัตวแพทย์หางานหางานสัตแพทย์การจ้างงานสัตวแพทย์ตำแหน่งงานสัตวแพทย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Article Index
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุกหน้า

 

ประวัติของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เมื่อคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 1/2511 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2511 ที่ประชุมมีมติรับหลักการในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภาพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 3 (2515-2519) หลังจากนั้นเป็นต้นมา ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดํ าเนินการจัดตั้งคณะต่าง ๆ ครบทุกคณะยกเว้นคณะสัตวแพทยศาสตร์จนกระทั่งปี พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่153/2523 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2523 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผลการศึกษาเห็นว่าควรจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจึงมีโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์จึงได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5(2525-2529)

คณะกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะอนุกรรมการดํ าเนินการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดํ าเนินการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์จนกระทั่งมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 103 ตอนที่ 81 ลงวันที่ 13พฤษภาคม 2529 คณะสัตวแพทยศาสตร์เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2530 จํ านวน 40 คน

ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดง ริมถนนมิตรภาพ ทางไปจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียนและสํ านักงาน โรงพยาบาลสัตว์ อาคารสัตว์ทดลอง คอกสัตว์ทดลอง โรงอาหาร และสโมสรนักศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางสัตวแพทยศาสตร์ท์ทีี่มีคุณภาพออกไปรับใช้้สังคม ทัั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อแก้ไขการขาดแคลนสัตวแพทย์ป์ปริญญา โดยการปรับปรุงวิธีการผลิตบุคลากรทีี่จะให้  บริการด้านการรักษาโรค การป้อ้องกันโรคและการส่ง่งเสริมสุขภาพของปศุสัตว์์
3. เพืื่อกระจายกําลังสัตวแพทย์ไปสู่แแหล่งเลี้ยงสัตว์ได้ท้่วถึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. เพืื่อสนองนโยบายของรัฐด้านการส่งเสริมกําลังคนในการพัฒนาประเทศเป็น็นการยกมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้ส้สูงขึ้นโดยเป็น็นผลทีี่ได้จ้จากการส่ง่งเสริมสุขภาพอนามัย ปศุสัตว์

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ 

Polls

เพื่อนๆเรียนvet จากไหน
 
Designed by www.thaivetcentral.com
All Rights Reserved
ชุมชนสัตวแพทย์ไทยสัตว์เลี้ยง ซื้อ ขายสุนัข แมว ชูการ์ ม้า