ป้ายโฆษณา
สัตวแพทย์ สัตวแพทย์ไทย นักเทคนิคการสัตวแพทย์

นักเทคนิคการสัตวแพทย์ คือ บุคลากรที่จบการศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology) ซึ่งทำหน้าที่เชิงบูรณาการในกลุ่มการดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการดูแลและจับบังคับสัตว์ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการชีวิตทั้งปกติและผิดปกติของสัตว์และ สามารถปฏิบัติหน้าที่การจัดการดูแลสัตว์ การตรวจชันสูตรทางปฏิบัติการและสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลสัตว์ได้ ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ปริญญาที่เป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ชั้น 1 เท่านั้น โดยสามารถเป็นผู้ช่วยในงานสัตวแพทย์ในหลายประการ แต่ไม่สามารถวินิจฉัยโรค จ่ายยา ผ่าตัด หรือการกระทำอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดห้ามได้ โดยปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะสำหรับวิชาชีพเทคนิคการสัตวแพทย์

นักเทคนิคการสัตวแพทย์ไทย การแบ่งประเภทตามแบบอเมริกาเหนือ แบ่งออกตามระดับการศึกษาเป็น1. นักเทคนิคการสัตวแพทย์ หรือ Veterinary Technologist หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาทาง Veterinary Technology ในระดับปริญญา (Bachelor Degree) ในแคนาดา เรียกว่า Animal Health Technology โดยสามารถทำหน้าที่เป็นพยาบาลสัตว์ (Veterinary Nurse) และ สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางคลินิกได้ (Clinical Laboratory Scientist) หรืออาจจะทำหน้าเป็นนักเทคนิคการสัตวแพทย์ในสวนสัตว์หรือสถานแสดงพันธุ์ สัตว์น้ำได้ (Zoo Veterinary Technologist/Technician)หรืออาจจะทำหน้าที่นักวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองในหน่วยสัตว์ทดลอง (Laboratory Animal Technologist/Technician)ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หน่วยวิจัยทางการแพทย์ ได้อย่างหลากหลาย ถือว่านักเทคนิคการสัตวแพทย์ เป็นพหุวิทยาการ และเป็น พหุวิชาชีพ สาขาหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบบริการสุขภาพมนุษย์และสัตว์เป็นอย่างมาก2. เจ้าหน้าที่เทคนิคการสัตวแพทย์ หรือ Veterinary Technician หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาทาง Veterinary Technology ในระดับอนุปริญญา(Associate Degree)      คลิ๊กภาพเพื่อขยาย3. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ หรือ Veterinary Assistant หมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรทางสุขภาพสัตว์ (Animal Health)หรือสถานศึกษาบางแห่ง อาจจะเรียกชื่อหลักสูตรว่า Animal Care หรือเรียกชื่อ เป็นอย่างอื่น รวมทั้งบุคคลที่ได้ฝึกปฏิบัติงานโดยตรง (On-the-Job Trainning) จากสัตวแพทย์ปริญญาด้วย

Data By Veterinary Technology Program, Silpakorn University, PITC, Phetchaburi, THAILAND

ข้อความดีดี จากสัตวเเพทย์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

กระดานสนทนา

ผู้สนับสนุน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสอบถาม

เพื่อนๆเรียนvet จากไหน