ป้ายโฆษณา
สัตวแพทย์ วิสัยทัศน์คณะสัตวแพทย์ คณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดัชนีบทความ
คณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
ทุกหน้า

 

ประวัติคณะสัตวเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          คณะสัตวแพทยศาสตร์จัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะลำดับที่ห้าของมหาวิทยาลัย โดยโอนมาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๗ (ตราขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๑ ตอนที่๘๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗) ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ

          เนื่องจากรัฐบาลมียโยบายที่จะปรับปรุงการศึกษาวิชาสัตวแพทย์ให้ก้าวหน้าและสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวิชาสัตวบาลซึ่งเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่แล้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ จึงเปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มีระยะเวลาศึกษา ๕ ปี โดยคณะกสิกรรมและสัตวบาลทำหน้าที่รับผิดชอบการเรียนการสอนชั้นเตรียมสัตวแพทยศาสตร์ ๒ ปี จากนั้นอีก ๓ ปีหลัง นิสิตไปเรียนวิชาพรีคลินิกและคลินิกที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ถนนอังรีดูนังค์ (ถนนสนามม้าเดิม) การเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตดำเนินการถึง พ.ศ.๒๕๐๐ จึงได้เปลี่ยนหลักสูตรเป็น ๖ ปี

          พ.ศ.๒๕๐๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โอนสังกัดจากกระทรวงเกษตราธิการไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

          ในระยะปีการศึกษา ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑ ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินการสอนนิสิตชั้นปีที่ ๓ (ซึ่งมีนิสิต ๔ นายไม่ได้ย้ายไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตภายในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ มาเป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชาของคณะฯ และได้รับความร่วมมืออนุเคราะห์การเรียนการสอน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑ นายสัตวแพทย์ ดร.ทิม พรรณศิริ ได้ขอลาออกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงคงเหลืออาจารย์มนัส เทียนขาว ดูแลการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อไป ในขณะนั้นได้มีอาจารย์ประสบ บูรณมานัส (ศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ประสบ บูรณมานัส) ซึ่งย้ายจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาร่วมช่วยดำเนินการและสอนวิชาเภสัชวิทยา จวบจนศาสตรจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ เข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกครั้ง จึงได้เชิญศาสตราจารย์จักร พิชัยรณรงค์สงคราม อธิบดีกรมปศุสัตว์ มาเป็นคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๑ ศาสตราจารย์จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ได้เชิญนักวิชาการของกรมปศุสัตว์มาเป็นอาจารย์พิเศษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัส เทียนขาว ร่วมประสานงานสอน และมีข้าราชการกรมปศุสัตว์หลายท่านได้โอนมาเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ในระยะต่อๆมา

          พ.ศ.๒๕๑๓ คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ย้านมาอยู่ ณ อาคารสร้างใหม่ ด้านถนพหลโยธิน ใกล้กับสภาวิจัยแห่งชาติ และให้ชื่ออาคาร ๔ ชั้นนี้ว่า "ตึกจักรพิชัยรณรงค์สงคราม" เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์จักร พิชัยรณรงค์สงคราม และต่อมาได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง เพื่อขึ้นเป็นตึกโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ตึกพยาธิวิทยา และขยายต่อเติมปีกด้านหนึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์เล็กตามลำดับ คณะสัตวแพทยศาสตร์จึงเป็นหน่วยงานที่มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นในด้านการเรียนการสอนและการให้บริการแก่สังคม ในการเปิดบริการรักษาสัตว์และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

          ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่างเว้นจากการมีบัณฑิตสัตวแพทย์ จนสิ้นปีการศึกษา ๒๕๑๓ - ๒๕๑๔ นิสิตสัตวแพทยศาสตร์ทั้ง ๔ นาย ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ยังความปลาบปลื้มแก่ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการบุกเบิกและพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ บัณฑิตจากสัตวแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น ๑๐ คน ใน พ.ศ.๒๕๑๕ และมีจำนวน ๒๕ คน ใน พ.ศ.๒๕๑๖ และ ๓๗ - ๔๕ คนในปีต่อๆ มา

          พ.ศ.๒๕๑๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้โอนสังกัดจากสำนักนายกรัฐมนตรี ไปสังกัดอยู่กับทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ

          พ.ศ.๒๕๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการดัดแปลงอาคารพยาธิวิทยาซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียวให้เป็นสถานที่รักษาสัตว์เล็ก และสอนนิสิตทางคลินิกปฏิบัติ

          พ.ศ.๒๕๑๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสนับสนุนให้ขยายกิจการของหมาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ และได้รับเงินกู้จากธนาคารโลกมาพัฒนามหาวิทยาลัย ตามโครงการขยายวิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะสัตวแพทยศาสตร์ก็เป็นคณะหนึ่งในโครงการนี้ด้วย ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัย

          การก่อสร้างอาคารสถานที่ การเพิ่มคุณวุฒิของคณจารย์ และการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใน พ.ศ.๒๕๒๒ ในวาระของคณบดีศาสตราจารย์รำพึง ดิสสะมาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ ๕ และ ๖ ที่อาคารเรียนของคณะฯ ที่วิทยาเขตกำแพงแสน จนถึงปัจจุบัน โดยมี รศ. พิบูล ไชยอนันต์ เป็นรองคณบดี ประจำวิทยาเขตกำแพงแสนเป็นคนแรก คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบุคลากรสาขาสัตวแพทยศาสตร์มาโดยลำดับ ทำการสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี มีการเรียนวิชาพื้นฐาน วิชาพรีคลินิก วิชาคลินิกและการฝึกปฏิบัติ ทั้งทางคลินิกสัตว์เลี้ยง สัตว์ใหญ่ และสัตว์เศรษฐกิจในโรงพยาบาลสัตว์ ตลอดจนมีกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในชนบท โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ให้บริการวิชาการแก่สังคมชนบทในช่วงระยะปิดภาคการศึกษาด้วยคอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #3 Nat 2010-10-26 12:36
ตอนนี้อยู่ ม.4 ค่ะ
อยากเรียนที่นี่ มากๆเลย อยากได้คำแนะนำค ่ะ
อ้างอิง
 
 
0 #2 Peetiphat Choowong 2010-04-25 09:52
ผมกะว่าเดี๋ยวจะ มาเรียนที่นี่คร ับ ;-) ;-)
อ้างอิง
 
 
0 #1 vet 2009-02-26 02:14
อยากเรียนที่นี้ จัง ;-)
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

กระดานสนทนา

ผู้สนับสนุน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสอบถาม

เพื่อนๆเรียนvet จากไหน