ป้ายโฆษณา
สัตวแพทย์ วิสัยทัศน์คณะสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดัชนีบทความ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ทุกหน้า

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

หางานสัตวแพทย์เเมวสุนัขชูการ์

 

หางานสัตวแพทย์เเมวสุนัขชูการ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 5 ของประเทศไทย จัดเป็นคณะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิกการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งถือเป็นวันก่อตั้งคณะอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์สนองตอบความต้องการในเขตภาคเหนือและภูมิภาค
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีที่ตั้งอยู่บริเวณวิทยาเขตดอยคำ ตำบลแม่เหียะ ห่างจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประมาณ 5 กิโลเมตรโดยประมาณ โดยอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 และได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์ประธานเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเป็นทางการ
การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยหน่วยงาน 8 สาขาวิชา (เทียบเท่าภาควิชา) และสถานบริการสุขภาพสัตว์ รองรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาและงานบริการทางวิชาการ นอกจานั้น ยังได้จัดตั้งสถานสัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิกเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยทางด้านสัตวแพทย์สาธารณสุขของภูมิภาค
         คณะได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2539 เทียบได้กับสัตวแพทย์รุ่นที่ 60 ในประเทศไทย (ในระบบการนับรุ่นจะอนุโลมนับรุ่นในระบบเดียวกันในทุกคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของประเทศไทย) และเพิ่งจัดงานครบรอง 12 ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

หางานสัตวแพทย์เเมวสุนัขชูการ์รายนามคณบดี

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป ระยะเวลาดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2538-2545 [2]
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร ระยะเวลาดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 25452549 [3]
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ คณบดีคนปัจจุบัน(พ.ศ. 2549-) [4] 

พื้นที่คณะ

วิทยาเขตดอยคำ เป็นที่ทำการของคณะ ประกอบไปด้วย
อาคารเรียน ประกอบด้วยอาคารบริหาร อาคารเรียนและปฏิบัติการ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ทำการสาขาวิชา รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสถานสัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก
อาคารสัตว์ทดลอง ประกอบด้วยห้องเลี้ยงสัตว์ทดลองและห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์
                                   อาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ ประกอบด้วยตัวอาคารที่ทำการและโรงเรือนสัตว์ป่วย
                                   อาคารชันสูตรโรคสัตว์ เป็นที่ทำการของหน่วยชันสูตรโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการวิจัยโครงการไข้หวัดสัตว์ปีก
                                   อาคารศูนย์ฝึกทางสัตวแพทย์
                                   ภายในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                   อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เป็นที่ทำการของโรงพยาบาลสัตว์เล็กและมีหออภิบาลสัตว์ป่วย
                                   เขตการศึกษาลำพูน
                                   ฟาร์มสัตว์ทดลอง
                                   เขตกิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
                                   อาคารโรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น เป็นที่ทำการและที่ตั้งของโรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น

สาขาวิชาในสังกัด

สาขาวิชาคลินิกช้างและสัตว์ป่า (Elephants and wildlife clinic)- รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแบบบูรณาการด้านช้างและสัตว์ป่า รวมทั้งสัตว์เลี้ยงพิเศษ (Exotic pet)
สาขาวิชาคลินิกสัตว์เล็ก (Small animal clinic)- รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแบบบูรณาการด้านสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion animal) อาทิ สุนัข แมว เป็นต้น
สาขาวิชาคลินิกม้า (Equine clinic)- รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแบบบูรณาการด้านม้า
สาขาวิชาคลินิกสัตว์บริโภค (Food animal clnic)- รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแบบบูรณาการด้านสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นสัตว์บริโภค อาทิ สุกร (Swine clinic) สัตว์ปีก (Avian clinic) และสัตว์น้ำ รวมทั้งปลาสวยงาม (Aquatic animal clinic)
สาขาวิชาคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant clinic)- รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแบบบูรณาการด้านสัตว์เคี้ยวเอื้อง อาทิ โคเนื้อ โคนม และกระบือ เป็นต้น
สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary public health)- รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแบบบูรณาการด้านการนำความรู้ ความสามารถและทักษะของวิชาชีพสัตวแพทย์มาใช้เพื่อคุ้มครองสุขภาพและส่งเสริมอนามัย ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (Zoonosis), ด้านโภชนาภิบาล (Food Protection), งานอภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม(Environment Health Protection), การใช้ข้อมูลสุขภาพสัตว์เป็นเครื่องเตือนภัยสาธารณสุขของประชาชน(Animal Monitoring for Public Health Hazards) เป็นต้น
สาขาวิชาพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary preclinical sciences)- รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแบบบูรณาการด้านโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายสัตว์ (Body structure and function) เปรียบเทียบได้กับการรวมกระบวนวิชากายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) สรีรวิทยา (Physiology) เพื่อบูรณาการให้เข้าใจโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่างๆในร่างกายสัตว์ ซึ่งเน้นการศึกษาแบบเปรียบเทียบในสัตว์แต่ละชนิด รวมทั้งรับผิดชอบด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์ (Veterinary pharmacology and toxicology) ด้วย
สาขาวิชาพาราคลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary paraclinical sciences) - รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการแบบบูรณา
การด้าน ด้านพยาธิวิทยา (Pathology) จุลชีววิทยา (Microbiology) วิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology) และปาราสิตวิทยา (Parasitology) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการศึกษาขั้นคลินิก รวมทั้งเน้นกลไกการก่อให้เกิดโรคในสัตว์และพยาธิวิทยาคลินิก (Clinical pathology) ด้วย คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #1 koko 2009-03-22 13:58
สัตวแพทย์เชียงใ หม่สู้ๆ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

กระดานสนทนา

ผู้สนับสนุน

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสอบถาม

เพื่อนๆเรียนvet จากไหน